loading

tài liệu điện tử

Cơ sở di truyền tính chống chịu đối với thiệt hại do môi trường của cây lúa

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2003

Mô tả vật lý : 228 Trang

Chủ đề : 1. Lúa -- Việt Nam -- Kỹ thuật trồng.

Top