loading

tài liệu điện tử

Hội thảo bệnh cây và sinh học phân tử

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 151 Trang

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Bệnh và đề kháng bệnh dịch. 2. Sinh học phân tử.

Top