loading

tài liệu điện tử

Đánh giá kết quả thực hiện đề tài, đề án công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản giai đoạn 2007 - 2008 : Hội thảo khoa học

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2009

Mô tả vật lý : 240 Trang

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Giống. 2. Đổi mới công nghệ. 3. Nông nghiệp -- Khía cạnh kinh tế.

Top