loading

tài liệu điện tử

Bản tin phục vụ lãnh đạo. Số 11/2012, Dự báo mậu dịch một số nông sản thế giới đến năm 2021/ 2022 : Thông tin chuyên đề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nhà xuất bản : Trung tâm Tin học & Thống kê

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 68 Trang

Chủ đề : 1. Nông sản -- Khía cạnh kinh tế.

Top