loading

tài liệu điện tử

Bản tin phục vụ lãnh đạo. Số 10/2012, Định hướng bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ đến năm 2020 : Thông tin chuyên đề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nhà xuất bản : Trung tâm Tin học & Thống kê

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 64 Trang

Chủ đề : 1. Lâm sản ngoài gỗ -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế. 2. Tạp chí.

Top