loading

tài liệu điện tử

Bản tin phục vụ lãnh đạo. Số 09/2012, Một số vấn đề về chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản : Thông tin chuyên đề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nhà xuất bản : Trung tâm Tin học & Thống kê

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 76 Trang

Chủ đề : 1. Nông sản -- Khía cạnh kinh tế.

Top