loading

tài liệu điện tử

Bản tin phục vụ lãnh đạo. Số 06/2012, Ảnh hưởng của giá năng lượng tăng tới nông nghiệp và kinh tế nông thôn Mỹ : Thông tin chuyên đề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nhà xuất bản : Trung tâm Tin học & Thống kê

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 52 Trang

Chủ đề : 1. Năng lượng. 2. Nông nghiệp -- Mỹ -- Khía cạnh môi trường. 3. Phát triển nông thôn -- Mỹ.

Top