loading

tài liệu điện tử

Bản tin phục vụ lãnh đạo. Số 05/2012, Tái cấu trúc ngành nông nghiệp - Góc nhìn của chuyên gia : Thông tin chuyên đề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nhà xuất bản : Trung tâm Tin học & Thống kê

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 56 Trang

Chủ đề : 1. Nông nghiệp -- Việt Nam. 2. Sản phẩm.

Top