loading

tài liệu điện tử

Bản tin phục vụ lãnh đạo. Số 03/2012, Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể ngành thủy sản và tầm nhìn năm 2020 : Thông tin chuyên đề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nhà xuất bản : Trung tâm Tin học & Thống kê

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 56 Trang

Chủ đề : 1. Nuôi trồng thủy sản -- Khía cạnh kinh tế. 2. Tạp chí.

Top