loading

tài liệu điện tử

Bản tin phục vụ lãnh đạo. Số 01/2012, Nghiên cứu triển khai chương trình quan sát viên trên tàu cá : Thông tin chuyên đề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nhà xuất bản : Trung tâm Tin học & Thống kê

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 55 Trang

Chủ đề : 1. Ngư nghiệp -- Khía cạnh kinh tế. 2. Nuôi trồng thủy sản -- Việt Nam -- Chính sách nhà nước. 3. Nuôi trồng thủy sản -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế.

Top