loading

tài liệu điện tử

Bản tin phục vụ lãnh đạo. Số 05/2011, Các loại hình thu, trữ và cấp nước cho các vùng khan hiếm nước thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc : Thông tin chuyên đề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nhà xuất bản : Trung tâm Tin học & Thống kê

Năm xuất bản : 2011

Mô tả vật lý : 60 Trang

Chủ đề : 1. Cấp nước -- Việt Nam -- Miền núi phía Bắc -- Thiết bị và cung cấp. 2. Tạp chí.

Top