loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu đa dạng hóa cây trồng, ý nghĩa sinh thái kinh tế, theo định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang

Nhà xuất bản : Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang

Năm xuất bản : 2003

Mô tả vật lý : 42 Trang

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu việc đa dạng hóa cây trồng, ý nghĩa sinh thái kinh tế, theo định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang.

Top