loading

tài liệu điện tử

Tài liệu tập huấn sản xuất cây ăn quả theo VietGap

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 161 trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam. 2. Tiêu chuẩn sản xuất -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hướng dẫn phương pháp quản lý vườn cây ăn quả theo hướng những thỏa thuận về các tiêu chuẩn và thủ tục nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững với mục đích đảm bảo : an toàn thực phẩm, an toàn cho người sản xuất, bảo vệ môi trường của G.A.P.

Người tiêu dùng trong và ngoài nước rất quan tâm đến chất lượng và an toàn thực phẩm, an toàn trong sản xuất, sức khỏe người lao động và bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, người sản xuất muốn bán được sản phẩm phải tuân theo tiêu chuẩn “Thực hành nông nghiệp tốt” (GAP- Good Agriculture Pratices).
Các nước trong khu vực châu Á có tiêu chuẩn cho riêng quốc gia như Greenfood, ChinaGAP, IndiaGAP. Ở Việt Nam, Bộ Nông Nghiệp và phát Triển Nông Thôn đã ban hành qui trình thực hành sản xuất tốt cho rau quả tươi an toàn, gọi tắt là tiêu chuẩn VietGAP.

Top