loading

tài liệu điện tử

Hội thảo quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm cho trái cây ở Đồng bằng sông Cửu Long Sofri, 04-07/7/2007 : tài liệu phục vụ cho hội thảo thuộc dự án phát triển chè và cây ăn quả ADB

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam

Năm xuất bản : 2007

Mô tả vật lý : 90 tr.

Chủ đề : 1. Trái cây -- Đồng bằng sông Cửu Long -- Nghiên cứu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Các bài báo cáo trình bày ở hội thảo :
- Hiện trạng và thách thức của sản xuất trái cây an toàn ở ĐBSCL (TS. Nguyễn Minh Châu)
- Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm cho trái cây ở ĐBSCL (TS. Lê Thị Thu Hồng)
- Những nguy cơ gây mất an toàn trong sản xuất cây ăn quả theo hướng G.A.P (TS. Nguyễn Văn Hòa)
- Vài khuyến cáo quản lý sâu bệnh bằng phương pháp hóa học trên vườn quả thương phẩm trong sản xuất G.A.P (ThS. Lê Quốc Điền)
- Sử dụng thuốc hóa học BVTV đúng đắn trong quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và bảo vệ mùa màng tổng hợp (ICM) theo G.A.P (TS. Trác Khương Lai)
- Thực hành ghi chép nhật ký sản xuất cây ăn quả theo G.A.P (Ths. Võ Hữu Thoại)
- Phương pháp kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm bằng GT – TEST KIT (KS. Huỳnh Thanh Lộc)

Top