loading

tài liệu điện tử

Sổ tay hướng dẫn hệ thống đảm bảo chất lượng quả : dùng cho các tỉnh tham gia dự án phát triển chè và cây ăn quả

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2003

Mô tả vật lý : 157 trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam. 2. Cây chè.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Phân viện Công nghệ sau thu hoạch thành phố Hồ Chí Minh, một trong những đơn vị tham gia dự án phát triển chè và cây ăn quả, đã biên soạn cuốn “ sổ tay hướng dẫn hệ thống đảm bảo chất lượng quả” nhằm mục đích từng bước nâng cao chất lượng quả, tiến tới tạo được sự ổn định về chất lượng và khả năng cạnh tranh của quả Việt Nam trên thị trường trong khu vực và thế giới. Nội dung sổ tay gồm:
- Phần 1: Giới thiệu về tình hình bảo quản nông sản sau thu hoạch hiện nay và phạm vi áp dụng của cuốn sách.
- Phần 2: Giới thiệu những khái niệm cơ bản về chất lượng và các bước thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng.
- Phần 3: Nội dung xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng một số loại quả chủ yếu.

Top