loading

tài liệu điện tử

Tập bản đồ nông nghiệp Việt Nam 2004 = Vietnam a griculture Atlas 2004

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Mô tả vật lý : 98 Trang

Chủ đề : 1. Nông nghiệp -- Việt Nam -- Thống kê học.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Số liệu kinh tế, xã hội nông nghiệp nông thôn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ra quyết định về chính sách, sản xuất và kinh doanh, góp phần thu hút sự quan tâm và tăng cường kiến thức về ngành. Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn xây dựng tập bản đồ Nông nghiệp Việt Nam năm 2004 dựa trên số liệu thống kê cấp huyện và cấp tỉnh của Tổng cục Thống kê.

Top