loading

tài liệu điện tử

Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu

Nhà xuất bản : FAO

Mô tả vật lý : 41 Trang

Chủ đề : 1. Nông sản -- Khía cạnh kinh tế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn cung cấp cho nhà sản xuất và xuất khẩu những thông tin về: các quy định của những nước nhập khẩu lớn; các chương trình chứng nhận tự nguyện chính; các địa chỉ liên hệ có thể tìm kiếm thêm thông tin về các qui định nhập khẩu và chương trình chứng nhận.

Top