loading

tài liệu điện tử

Hội nghị triển khai quy hoạch phát triển rau quả và hoa cây cảnh đến năn 2010, tầm nhìn 2020

Mô tả vật lý : 42 Trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam. 2. Rau -- Xử lý. 3. Tài liệu hội nghị.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu hội nghị giới thiệu về triển khai quy hoạch phát triển rau quả và hoa cây cảnh; giải pháp đẩy mạnh chế biến sản xuất rau, hoa, quả; tiến bộ kỹ thuật chủ yếu phát triển cây ăn quả.

Top