loading

tài liệu điện tử

Bàn giải pháp cải thiện hệ thống sản xuất và quản lý cây giống cây có múi chứng nhận: SOFRI, 18/11/2008

Nhà xuất bản : Viện Cây ăn Quả Miền Nam

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 42 Trang

Chủ đề : 1. Cây có múi -- Bệnh và côn trùng. 2. Cây trồng -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu về giải pháp cải thiện hệ thống sản xuất và quản lý cây giống cây có múi chứng nhận.

Top