loading

tài liệu điện tử

Hội thảo quốc gia bệnh cây và sinh học phân tử

Nhà xuất bản : Hội nghiên cứu bệnh hại thực vật Việt Nam

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 149 Trang

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Việt Nam -- Di truyền học. 2. Sinh học phân tử.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu hội thảo giới thiệu Bệnh cây và Sinh học phân tử, cụ thể trên các lĩnh vực: thử nghiệm chế tạo kháng huyết thanh virus lúa cỏ; nghiên cứu gen kháng bệnh bạc lá lúa; tính kháng bệnh đốm lá; phát hiện nấm Rhizoctonia Solani gây bệnh khô vằn lúa…

Top