loading

tài liệu điện tử

Quản lý an toàn thực phẩm, chất lượng rau và quả sau thu hoạch

Mô tả vật lý : 44 Trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam. 2. Rau -- Xử lý. 3. Tài liệu tập huấn.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu việc quản lý an toàn thực phẩm, chất lượng rau và quả sau thu hoạch

Top