loading

tài liệu điện tử

Annual report 2004: Guangxi academy of agricultural sciences

Mô tả vật lý : 56 Trang

Chủ đề : 1. Nông nghiệp -- Trung Quốc -- Nghiên cứu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu nghiên cứu nông nghiệp của viện Guangxi (Trung Quốc) trên các lĩnh vực: vụ mùa, giống lúa, bắp, đậu nành

Top