loading

tài liệu điện tử

Hợp tác nghiên cứu nông nghiệp Việt Nam - Úc (1993-2010)

Nhà xuất bản : ACIAR

Mô tả vật lý : 65 Trang

Chủ đề : 1. Nông nghiệp -- Khía cạnh kinh tế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu về thành quả của 17 năm hợp tác nghiên cứu giữa hai nước Việt Nam và Úc. Tài liệu tóm tắt, thông tin của trên 100 dự án do ACIAR tài trợ

Top