loading

tài liệu điện tử

Đánh giá một số đặc điểm giống gốc ghép cây có múi ở Miền Nam - Việt Nam

Nhà xuất bản : Trường Đại học Cần Thơ

Năm xuất bản : 2001

Mô tả vật lý : 77 trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam -- Miền Nam. 2. Cây có múi.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đề tài này được thực hiện tại viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam từ tháng 6/2000 đến tháng 4/2001 nhằm:
- Ứng dụng qui trình phân tích isozyme để phân biệt một số giống cây có múi ở Miền Nam-Việt Nam.
- Phát hiện cây phôi tâm và đặc tính hóa kiểu hình cây hợp tử trên gốc ghép chanh Volkamer và Carrizo citrange.
- Chọn lọc một số giống cây có múi chịu mặn để sử dụng làm gốc ghép.

Top