loading

tài liệu điện tử

Hướng dẫn phân tích nguy cơ dịch hại đối với dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 2004

Mô tả vật lý : 38 Trang

Chủ đề : 1. Kiểm dịch thực vật -- Việt Nam -- Luật và pháp chế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn hướng dẫn thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) đối với dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật (KDTV). Tiêu chuẩn này trình bày phương pháp tổng hợp để đánh giá nguy cơ và lựa chọn biện pháp quản lý nguy cơ dịch hại phù hợp với mức độ cho phép.

Top