loading

tài liệu điện tử

Hướng dẫn về danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 2003

Mô tả vật lý : 15 Trang

Chủ đề : 1. Kiểm dịch thực vật -- Việt Nam -- Luật và pháp chế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn qui định việc chuẩn bị, duy trì và sẵn có các danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh.

Top