loading

tài liệu điện tử

Báo cáo dịch hại

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 19 Trang

Chủ đề : 1. Kiểm dịch thực vật -- Việt Nam -- Luật và pháp chế. 2. Thực vật -- Nghiên cứu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn qui định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và yêu cầu đối với các nước thành viên trong việc thông báo sự xuất hiện, bùng phát, xâm nhập và lan rộng của các loài dịch hại trong vùng thuộc trách nhiệm của các nước thành viên. Đồng thời cung cấp và hướng dẫn báo cáo hay thông báo và diệt trừ thành công dịch hại và việc thiết lập các vùng không nhiễm dịch hại.

Top