loading

tài liệu điện tử

Hướng dẫn quản lý đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 20 Trang

Chủ đề : 1. Gỗ -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế. 2. Gỗ -- Việt Nam -- Tiêu chuẩn. 3. Thương mại quốc tế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn qui định vật liệu đóng gói bằng gỗ đã áp dụng một biện pháp được phê chuẩn.Vật liệu đóng gói bằng gỗ bao gồm cả đồ chèn lót nhưng không gồm vật liệu đóng gói bằng gỗ đã qua chế biến.

Top