loading

tài liệu điện tử

Sử dụng phương pháp hệ thống trong biện pháp tổng hợp để quản lý nguy cơ dịch hại

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 22 Trang

Chủ đề : 1. Kiểm dịch thực vật -- Việt Nam -- Luật và pháp chế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn hướng dẫn việc xây dựng và đánh giá các biện pháp tổng hợp theo phương pháp hệ thống để quản lý nguy cơ dịch hại, phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật (KDTV) nhập khẩu đối với thực vật, sản phẩm thực vật và vật thể thuộc diện KDTV.

Top