loading

tài liệu điện tử

Hướng dẫn đối với giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 2001

Mô tả vật lý : 20 Trang

Chủ đề : 1. Kiểm dịch thực vật -- Việt Nam -- Luật và pháp chế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn mô tả nguyên tắc và hướng dẫn việc chuẩn bị, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (KDTV) và giấy chứng nhận KDTV tái xuất khẩu.

Top