loading

tài liệu điện tử

Phân tích nguy cơ dịch hại đối với dịch hại kiểm dịch thực vật, bao gồm phân tích nguy cơ về môi trường và sinh vật sống biến đổi gen

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 2004

Mô tả vật lý : 63 Trang

Chủ đề : 1. Kiểm dịch thực vật -- Việt Nam -- Luật và pháp chế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn hướng dẫn phân tích nguy cơ dịch hại đối với môi trường và tính đa dạng sinh học để xác định một loài dịch hại có phải là dịch hại kiểm dịch thực vật hay không.

Top