loading

tài liệu điện tử

Yêu cầu đối với việc thiết lập các khu vực và địa điểm sản xuất không nhiễm dịch hại

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 1999

Mô tả vật lý : 20 Trang

Chủ đề : 1. Thực vật -- Nghiên cứu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn qui định các yêu cầu thiết lập, sử dụng khu vực và địa điểm sản xuất không nhiễm dịch hại, đề xuất giải pháp quản lý nguy cơ đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với thực vật, sản phẩm thực vật và những vật thể thuộc diện KDTV khác.

Top