loading

tài liệu điện tử

Xác định tình trạng dịch hại trong một vùng

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 1998

Mô tả vật lý : 18 Trang

Chủ đề : 1. Thực vật -- Nghiên cứu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn qui định nội dung của một hồ sơ dịch hại, việc sử dụng hồ sơ, các thông tin khác để xác định tình trạng dịch hại trong một vùng.

Top