loading

tài liệu điện tử

Hệ thống chứng nhận xuất khẩu

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 1997

Mô tả vật lý : 14 Trang

Chủ đề : 1. Kiểm dịch thực vật -- Việt Nam -- Luật và pháp chế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn qui định nội dung của hệ thống quốc gia cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (KDTV).

Top