loading

tài liệu điện tử

Hướng dẫn giám sát dịch hạch

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 1997

Mô tả vật lý : 14 Trang

Chủ đề : 1. Thực vật -- Nghiên cứu. 2. Thực vật -- Sinh lý học.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu tiêu chuẩn qui định điều tra và hệ thống theo dõi nhằm mục đích phát hiện dịch hại, thiết lập những vùng không nhiễm dịch hại tại những nơi thích hợp, lập các danh mục dịch hại.

Top