loading

tài liệu điện tử

Thuật ngữ và định nghĩa kiểm dịch thực vật

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 2006

Mô tả vật lý : 37 Trang

Chủ đề : 1. Kiểm dịch thực vật -- Việt Nam -- Luật và pháp chế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu các thuật ngữ và định nghĩa cho hệ thống kiểm dịch thực vật trên toàn thế giới, liên quan tới việc thực hiện công ước quốc tế bảo vệ thực vật (IPPC).

Top