loading

tài liệu điện tử

Yêu cầu để thiết lập các vùng không nhiễm dịch hại

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 1996

Mô tả vật lý : 17 Trang

Chủ đề : 1. Kiểm dịch thực vật -- Việt Nam -- Luật và pháp chế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu tiêu chuẩn yêu cầu thiết lập và sử dụng các vùng không nhiễm dịch hại (PFA) như một giải pháp quản lý nguy cơ chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Top