loading

tài liệu điện tử

Hướng dẫn phân tích nguy cơ dịch hại

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 1995

Mô tả vật lý : 19 Trang

Chủ đề : 1. Kiểm dịch thực vật -- Việt Nam -- Luật và pháp chế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu tiêu chuẩn phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) đối với dịch hại thực vật nhằm mục đích giúp tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia xây dựng các qui định về kiểm dịch thực vật.

Top