loading

tài liệu điện tử

Các nguyên tắc kiểm dịch thực vật liên quan đến thương mại quốc tế

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 1995

Mô tả vật lý : 9 Trang

Chủ đề : 1. Thực vật -- Nghiên cứu. 2. Thương mại quốc tế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ban hành vấn đề kiểm dịch thực vật theo các nguyên tắc cụ thể sau: hợp tác, cơ quan có thẩm quyền về kỹ thuật, phân tích nguy cơ, quản lý nguy cơ, vùng không nhiễm dịch hại, hành động khẩn cấp, thông báo về sự không phù hợp, không phân biệt đối xử.

Top