loading

tài liệu điện tử

Quy trình sản xuất dứa queen theo VIETGAP

Nhà xuất bản : Viện Cây ăn Quả Miền Nam

Mô tả vật lý : 26 Trang

Chủ đề : 1. Dứa -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hiện nay, việc sản xuất dứa queen đóng vai trò quan trọng ở nước ta. Nhằm gúp người nông dân có kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. làm sao sản xuất dứa hiệu quả, đạt năng suất cao, viện cây quả miền Nam giới thiệu qui trình sản xuất dứa queen theo VietGAP.

Top