loading

tài liệu điện tử

Cơ sở di truyền tính chống chịu đối với thiệt hại do môi trường của cây lúa

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2013

Mô tả vật lý : 225 trang

Chủ đề : 1. Lúa -- Việt Nam -- Kỹ thuật trồng.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Chủ yếu tập trung các vấn đề chính trên cây lúa, bao gồm: tính chống chịu khô hạn, tính chống chịu mặn, tính chống chịu ngập hoàn toàn, tính chống chịu độ độc nhôm, tính chống chịu thiếu lân, tính chống chịu độc sắt và tính chống chịu lạnh.

Top