loading

tài liệu điện tử

Thủy nông ở vùng khô hạn

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Mô tả vật lý : 383 trang

Chủ đề : 1. Hạn hán -- Việt Nam -- Ninh Thuận -- Khía cạnh kinh tế. 2. Thủy nông -- Việt Nam -- Ninh Thuận -- Nghiên cứu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Khô hạn được xem là các vùng thường xuyên bị hạn hán thiếu nước, sa mạc hóa và hoang mạc hóa. Trong phạm vi cuốn sách này, tác giả tập trung đi sâu vào nghiên cứu tình hình khô hạn, trên cơ sở tiếp cận vùng khô hạn, đề xuất các giải pháp kỹ thuật sử dụng tổng hợp nguồn nước đề phòng và chống hạn trước mắt cũng như lâu dài, nghiên cứu dự báo, cảnh báo và lập bản đồ phân vùng khô hạn cho một địa phương điển hình về hạn hán (Ninh Thuận), giới thiệu mô hình trữ nước trực tiếp đến mặt ruộng trên các vùng khô hạn, thực nghiệm xây dựng chế độ tưới cho một số cây trồng cạn điển hình vùng khô hạn Nam Trung Bộ.

Top