loading

tài liệu điện tử

Hướng dẫn xác định và công nhận tính tương đương của các biện pháp kiểm dịch thực vật = Guidelines for determination and recognition of equivalence of phytosanitary measures : lưu hành nội bộ

Nhà xuất bản : Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc

Năm xuất bản : 2005

Mô tả vật lý : 19 trang

Chủ đề : 1. Kiểm dịch thực vật -- Việt Nam -- Luật và pháp chế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Quy trình công nhận tính tương đương là sự kiểm tra mục tiêu của các biện pháp kiểm dịch thực vật được đề xuất nhằm xác định biện pháp đó đạt mức độ bảo vệ phù hợp của nước nhập khẩu hay không.

Top