loading

tài liệu điện tử

ASEAN GAP Qui trình sản xuất tốt cho rau, quả tươi trong khu vực ASEAN

Nhà xuất bản : Vụ hợp tác quốc tế - Bộ Nông Nghiệp & PTNT

Mô tả vật lý : 45 Trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam. 2. Rau -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

ASEAN GAP là một tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt trong quá trình gieo trồng, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch các sản phẩm rau tươi trong khu vực Đông Nam Á. Các biện pháp thực hành tốt trong ASEAN GAP đề cập đến các mối nguy hại tới an toàn thực phẩm, ảnh hưởng môi trường, sức khỏe, an toàn lao động. Việc tăng cường chương trình của ASEAN GAP tạo điều kiện thúc đẩy thương mại giữa các thành viên ASEAN và với thị trường toàn cầu.

Top