loading

tài liệu điện tử

Hội nghị lần thứ hai: Hiện trạng sản xuất và tiêu thụ cây ăn trái ở Nam Bộ và giải pháp phát triển các vùng cây ăn trái tập trung theo VietGap

Mô tả vật lý : 82 Trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam -- Nam bộ. 2. Tạp chí.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Phòng ngừa sâu bọ cánh cứng bằng biện pháp sinh học

Top