loading

Sách, tuyển tập

Accords franco-vietnamiens du 8 mars 1949

Nhà xuất bản : IFOM

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : S.

Mô tả vật lý : 31 tr. ; 22 cm

Số phân loại : 327.597044

Chủ đề : 1. Quan hệ quốc tế -- Lịch sử. 2. Pháp -- Quan hệ nước ngoài -- Việt Nam. 3. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 591/90
(K09.32_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 592/90
(K09.32_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 593/90
(K09.32_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top