loading

Luận án, luận văn

Customer behavior and product brand awareness, a case study of Morning Star Cement Company in Vietnam : a research study submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Business Administration / Nguyen Linh Giang

Tác giả : Nguyen Linh Giang

Nhà xuất bản : Asian Institute of Technology, School of Management

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : Bangkok, Thailand

Mô tả vật lý : 120 tr. : minh họa ; 29 cm

Số phân loại : 658.81209597

Chủ đề : 1. Dịch vụ khách hàng -- Việt Nam -- Quản lý. 2. Luận án -- Thái Lan. 3. Quan hệ khách hàng -- Việt Nam -- Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10762
Phục vụ đọc tại chỗ
Top