loading

Luận án, luận văn

Mạng Petri : nửa vết, quá trình miền đại số và cấu trúc sự kiện / Trần Văn Dũng

Tác giả : Trần Văn Dũng

Mô tả vật lý : 102 tờ : biểu đồ ; 29 cm

Số phân loại : 511.35

Chủ đề : 1. Lưới (toán học). 2. Lưới Petri.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10439
Phục vụ đọc tại chỗ
Top