loading

Sách, tuyển tập

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội : văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII

Nhà xuất bản : Sự Thật

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 23 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 324.2597071

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 407/2001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top