loading

Sách, tuyển tập

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 171 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng Sản Việt Nam -- Công tác Đảng. 2. Đảng Cộng Sản Việt Nam -- Văn kiện. 3. Tư liệu chính phủ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 3242/91
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 VN 3243/91
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 405/2001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top